Medlemsinformation Styrelsen Stadgar LB07 Modellen Wihlborgs Arena Bunkefloprojektet Nattfotboll LB07s hållbarhetspolicy Entréavgifter 2016 LB07 Klädprofil Kontakt

LB07 - Nyheter

Kallelse till Årsmöte i LB07

Måndag den 18 mars kl. 18.00 Wihlborgs Arena

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet den 11 mars. Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande år, dvs. det år där årsmöte hålles, och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

Dagordning – Årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val
a) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
c) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
12. Övriga frågor.

 

Styrelsen IF Limhamn Bunkeflo

 

SkåneSport.se
Lidbergs Grafiska AB - Sätter tryck på din vardag
VICTORIA - Vård & Hälsa
Förenade Care - Personlig assistans
Eurotravel Sports
ICA KVANTUM EMPORIA
Vad klappar ditt hjärta för? Stöd din favoritklubb här! Svenska Spel
Marcus Abrahamsson - Fastighetsmäklare - Erik Olsson - Hos oss får du bäst betalt >>>

Morris Trafikskola - För våra erbjudande! Besök vår hemsida >>>
En fantastisk möjlighet för dig som vill supporta LB07 är här!
LB07:s klädprofil på Stadium

© 2016 LB07 | Ängsdalsvägen 24 | Box 38, 218 24 Bunkeflostrand | Tel: +46 40 51 00 02 | Fax: +46 40 51 00 49 | E-post: kansli@lb07.se | Produktion: Ahltorpmedia AB | LB07 på facebook | twitter